Nieuw jaar, nieuwe wetten. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht voor jou op een rijtje gezet:

 

 • Onbelaste thuiswerkvergoeding

Per 1 januari 2022 kan een werkgever onbelast € 2,- per dag voor thuiswerkkosten vergoeden. Voorwaarde is dat de werknemer geheel of gedeeltelijk thuiswerkt. Bovendien mag deze onbelaste vergoeding niet samengaan met een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Er moet dus een keuze gemaakt worden op dagen dat de werknemer gedeeltelijk thuiswerkt.

Onze tip: Stel kaders om wederzijdse verwachtingen te managen. Committ Legal kan ondersteunen bij de juridische verankering van je thuiswerkbeleid.

 • Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Uiterlijk op 1 augustus 2022 moet de richtlijn geïmplementeerd zijn. Op hoofdlijnen zal het volgende veranderen;

> Verbod op het verbieden van nevenactiviteiten

Tenzij er een objectieve rechtvaardigheidsgrond bestaat, is een verbod op nevenwerkzaamheden voortaan nietig. Let op! Met een goede reden is verbod op nevenwerkzaamheden nog steeds mogelijk.

> Studiekostenbeding aan banden

In geval van een wettelijk of bij cao verplichte opleiding dient deze kosteloos te worden aangeboden en de tijd die er mee gepaard gaat wordt aangemerkt als arbeidstijd. Een studiekostenbeding is in het geval van een wettelijk of bij cao verplichte opleiding verboden.

Zoals gezegd is de inwerkingtreding van de wet voorzien op 1 augustus 2022 en er is geen ruimte voor overgangsrecht. Dit betekent dat de studiekosten- en nevenwerkzaamhedenbedingen die in strijd zijn met de wet onmiddellijk nietig zijn, ook voor reeds bestaande bedingen in arbeidsovereenkomsten. Wij adviseren daarom niet alleen bij het aangaan van nieuwe contracten nu al rekening te houden met de wijzigingen, maar ook uw bestaande arbeidsovereenkomsten de komende maanden tegen het licht te houden.

Wij zien echter nog volop mogelijkheden voor uitzonderingen. Wilt u daar meer over weten of heeft u andere vragen over deze wijzigingen? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

 • Medezeggenschap uitbreiding

Werknemers krijgen vanaf 1 januari sneller actief en passief kiesrecht voor de ondernemingsraad. De Wet op ondernemingsraden wordt in 2022 aangepast om flexkrachten meer bij de medezeggenschap te betrekken. Na 3 maanden werken mag iemand stemmen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht) bij verkiezingen voor de ondernemingsraad (was respectievelijk 6 en 12 maanden). Daarnaast gaan uitzendkrachten sneller kiesrecht opbouwen in de onderneming waar zij werken. Vanaf 1 januari bouwt een uitzendkracht na 15 maanden actief en passief kiesrecht op (i.p.v. 24 maanden). Ook kan het zijn dat een ondernemer met veel uitzendkrachten eerder een OR moet instellen.

 • Rookruimtes verboden

Per 1 januari 2022 geldt het rookverbod voor alle ruimtes, gebouwen en inrichtingen waar gewerkt wordt. Daarom moeten rookruimtes verdwijnen. Bij overtreding kan de NVWA een boete opleggen. Je mag wel een beschutte plek aanwijzen op het terrein, mits de voorziening volledig buiten het gebouw geplaatst wordt.

Let er op dat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft bij het wijzigen van het rookbeleid binnen de organisatie.

 • Ouderschapsverlofuitkering

Vanaf 2augustus 2022 krijgen werknemers recht op een ouderschapsverlofuitkering gedurende 9 weken bij opname van ouderschapsverlof. Het betaald ouderschapsverlof gaat op termijn naar 70%. Het is nog onduidelijk of dit al direct bij de aanvang van de regeling zo is. De uitkeringen op grond van de WAZO worden uitgevoerd door UWV.

 • Stijging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd stijgt met 3 maanden, naar 66 jaar en 7 maanden.

Tip: Gelet op de krapte op de arbeidsmarkt is het de overweging waard om gepensioneerden langer in dienst te houden (of juist te nemen). Er zijn diverse regels die het werken met AOW’ers aantrekkelijk maakt.

 • Nederlandse Arbeidsinspectie

De Inspectie SZW heet met ingang van 1 januari 2022 ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’, afgekort NLA.

 • Maximale transitievergoeding

De transitievergoeding bij ontslag is per 1 januari 2022 maximaal € 86.000 bruto. Of, als het jaarsalaris hoger is dan € 86.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris.

 • Einde tijdelijke verruiming vrije ruimte binnen de WKR

De tijdelijke verhoging van de Werkkostenregeling (WKR) is per 1 januari 2022 vervallen. Vanaf nu is de vrije ruimte weer 1,7% voor de eerste €400.000 van de loonsom. Voor het bedrag boven € 400.000 geldt het percentage van 1,18%. Komt het bedrag van de vergoedingen boven de grens van de vrije ruimte? Dan moet je als werkgever over dat extra bedrag 80% belasting betalen.

 • Vrouwenquotum in top bedrijfsleven

Vanaf 1 januari 2022 zijn grote bedrijven verplicht om meer vrouwen in de leiding te benoemen. Het gaat om twee maatregelen; een ingroeiquotum en streefcijfers. Deze moeten zorgen voor meer diversiteit in de top van bedrijven.

Beursgenoteerde bedrijven moeten zorgen dat in de toekomst tenminste een derde deel van hun raad van commissarissen uit vrouwen bestaat. In de praktijk zal dit voor veruit de meeste bedrijven betekenen dat voor iedere vertrekkende man een vrouw benoemd zal worden, tot het ingroeiquotum is behaald.

Grote vennootschappen zijn verplicht passende en ambitieuze streefcijfers op te stellen voor een evenwichtigere verhouding tussen mannen en vrouwen in het bestuur en de subtop. Het gaat om ongeveer 5000 niet beursgenoteerde bedrijven.  

Een jaarlijkse voortgangsrapportage aan de SER is verplicht.

 • Minimumloon omhoog

Zoals gebruikelijk zijn de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon per 1 januari 2022 gestegen. Op de site van de Rijksoverheid staat een volledig overzicht van de bedragen voor alle leeftijden en uurlonen. Houd er rekening mee dat de loonkosten kunnen stijgen door de verhoging. Ook op grond van een cao kunnen loonsverhogingen van toepassing zijn.

 • Hoge WW-premie voor meer dan 30% overwerk

Werkgevers betalen sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) een lage WW-premie voor vaste arbeidsovereenkomsten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Vanaf 1 januari 2022 geldt dat indien de werknemer in een kalenderjaar meer dan 30% extra werkt bovenop de contracturen, de werkgever met terugwerkende kracht de hoge premie moet betalen. Opletten dus met werknemers met een beperkt aantal uren die structureel overwerken.

 • 2G-beleid

Als het kabinet de maatregel in wil voeren, is daar een wetswijziging voor nodig. Zowel de tweede als de eerste kamer moet daar mee instemmen. Vooralsnog is de behandeling van 2G weer opgeschoven, tot later deze maand.

 

Tot zover de arbeidsrechtelijke wijzigingen dit jaar in een notendop. We hebben kort en bondig de wijzigingen voor jou op een rijtje gezet, maar natuurlijk zitten overal mitsen en maren aan. Heb jij vragen na het lezen van deze blog? Of ben je benieuwd of jouw situatie een uitzondering betreft? Neem dan contact met ons op. Wij kijken graag mee naar mogelijkheden voor jouw organisatie, zodat jij in the lead blijft.