Kennis, kunde, vertrouwen en transparantie zijn belangrijke uitgangspunten in de diensten van Committ Legal. Wij hechten eraan u duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. In dit Privacy Statement informeren wij u hierover.

 

 • Contactgegevens

Committ Legal is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en wij zijn gevestigd aan de Sint Josephstraat 10, 5211 NJ in ‘s-Hertogenbosch. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer: (073) 203 2083 of per e-mail via: s.wouters@committlegal.nl. Daarnaast is dit privacy statement van toepassing op het gebruik van het door Committ Legal beschikbaar gestelde platform ‘AnderhalvemetervoorHR’.

 

 • Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie Committ Legal persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Committ Legal.

Dit Privacy Statement is van toepassing op:

 • Cliënten van Committ Legal.
 • Potentiële cliënten met wie Committ Legal contact heeft gelegd of wil leggen.
 • Bezoekers van de website van Committ Legal.
 • Ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Committ Legal.
 • Alle andere personen die contact opnemen met Committ Legal of van wie Committ Legal persoonsgegevens verwerkt.

Voor partners, werknemers, student-stagiaires, en sollicitanten geldt dit Privacy Statement niet.

 

 • Welke persoonsgegevens verwerkt Committ Legal? 

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals zakelijke social media platforms. 

Persoonsgegevens door u verstrekt zijn bijvoorbeeld:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak door een advocaat;
 • contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren;
 • contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes;
 • persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën;
 • uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;
 • of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen zijn bijvoorbeeld:

 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals LinkedIn.
 • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites;

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms. Evenmin is Committ Legal verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

 

 • Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten door onze advocaten.
 • Indien u een zaak in behandeling geeft aan een advocaat worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak, afhankelijk van de aard van de zaak. Voorts worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de verleende diensten.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events, webinars en seminars en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.
 • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.

Wij vinden het belangrijk u te kunnen benaderen met informatie die voor u interessant is daarom combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op grond daarvan bepalen we welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact. Bij marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens en geen vertrouwelijke gegevens die door het beroepsgeheim van advocaten zijn beschermd.

De volgende gegevens analyseren wij:

Interactiegegevens: Persoonsgegevens verkregen uit contact tussen Committ Legal en u. Bijvoorbeeld over uw gebruik van onze website of ondersteunde applicaties.

Gedragsgegevens: Persoonsgegevens die Committ Legal verwerkt over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw surfgedrag op onze website, het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat u informatie heeft aangevraagd via onze website.

Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken: Soms vragen wij cliënten mee te werken aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Dat gebeurt door middel van een online vragenlijst. Deelname hieraan is vrijwillig. Voorafgaand aan ieder cliënttevredenheidsonderzoek ontvangt u nadere informatie over de werkwijze en de manier waarop wij met de verkregen informatie omgaan.

Het verbeteren en beveiligen van onze websites: www.committlegal.nl en www.anderhalvemetervoorhr.nl.

Het maken van gebruikersstatistieken: De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.

Toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging: Indien u ons kantoor bezoekt worden bij de entreedeur van ons kantoor camerabeelden gemaakt. Wij doen dit uit veiligheidsoverwegingen om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot het kantoor. Camerabeelden worden in beginsel na 30 dagen vernietigd.

 

 • Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming
 • Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • In verband met een gerechtvaardigd belang

Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De drie rechtsgronden waar Committ Legal zich op baseert zijn:

Toestemming

 • Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.

Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst

 • Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van juridische diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht noodzakelijk is.

Gerechtvaardigd belang

 • Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens om u uit te nodigen voor webinars, seminars en events en onze kennis met u te delen middels nieuwsbrieven.

 

 • Verwerkers

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Wij werken bijvoorbeeld met ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 • Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt:

Bij de behandeling van een dossier kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met derden te delen. Bijvoorbeeld bij het procederen tegen een wederpartij, het sluiten van een overeenkomst of bij een mediation waarbij meerdere partijen zijn betrokken.

Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Hierop bestaat één uitzondering. Soms organiseren wij met een andere organisatie een gezamenlijke activiteit, zoals een event, webinar of seminar. In dat geval worden uitsluitend de noodzakelijke contactgegevens uitgewisseld.

Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming.

 

 • Vragen over uw persoonsgegevens? 

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via (073) 203 2083 of s.wouters@committlegal.nl.

 

 • Klachten?

Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar s.wouters@committlegal.nl. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 • Wijzigingen?

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets wijzigen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we dit Privacy Statement aanpassen. We nodigen u daarom uit het Privacy Statement regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft. Bij grote wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze website attent maken.

 

Versie: mei 2020