Algemene voorwaarden van COMMITT LEGAL

 

 1. Committ Legal is de handelsnaam van het advocatenkantoor van mr. S. Wouters, gevestigd in ‘s-Hertogenbosch en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83055142. Committ Legal BV beschikt niet over een Stichting Beheer Derdengelden.

 

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten van de opdrachtgever aan Committ Legal BV.

 

 1. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door Committ Legal BV gehanteerde uurtarief. De door Committ Legal BV ten behoeve van de opdrachtgever betaalde externe kosten (zoals griffierechten, proceskosten en deurwaarderskosten) zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

 

 1. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Committ Legal BV gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.

 2. Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van een opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Committ Legal BV tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de cliënt en / of de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht.

 3. Ingevolge onder meer de Wet betreffende de voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) is Committ Legal BV verplicht om de identiteit van de cliënt te controleren en om bepaalde ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. De cliënt is zich bewust van deze verplichting en geeft hiervoor, voor zover nodig, toestemming.

 4. Bij de uitvoering van een opdracht mag Committ Legal BV mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan Committ Legal BV zijn verbonden. Indien de uitvoering van een opdracht meebrengt dat één of meer personen die niet aan Committ Legal BV verbonden zijn, worden ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Committ Legal BV niet aansprakelijk zijn voor fouten of tekortkomingen van deze persoon of personen. Committ Legal BV sluit iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is of op enige wijze in verband staat met insolventie van enige bank, enige andere financiële institutie of een andere derde partij.

 

 1. Voor het geval dat de cliënt niet tevreden is over de dienstverlening door Committ Legal BV (daaronder begrepen de bij Committ Legal BV werkzame personen of door haar ingeschakelde hulppersonen), kent Committ Legal BV een kantoorklachtenregeling. Deze wordt op eerste verzoek van de cliënt door Committ Legal BV per email aan de cliënt verstrekt. Ingeval van een klacht dient de cliënt deze in eerste instantie op de wijze als omschreven in de kantoorklachtenregeling aan Committ Legal BV kenbaar te maken, waarop deze op de eveneens in genoemde regeling beschreven wijze door Committ Legal BV zal worden behandeld. De kantoorklachtenregeling laat de mogelijkheid voor de cliënt van andere wijzen van geschilbeslechting onverlet.

 

 1. Indien bij de uitvoering van een opdracht van de cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis (waaronder ook een nalaten wordt begrepen) voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag daarvoor, beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Committ Legal BV afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald met inbegrip van het eigen risico dat Committ Legal BV in verband met die verzekering draagt. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor schade als gevolg van die aansprakelijkheid geen aanspraak op een uitkering geeft, is iedere aansprakelijkheid van Committ Legal BV beperkt tot het door Committ Legal BV voor de desbetreffende opdracht in dat kalenderjaar in totaal in rekening gebrachte bedrag.

 

 1. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Committ Legal BV aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Committ Legal BV afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft vermeerderd met het ter zake geldende “eigen risico” dat Committ Legal BV in verband met die verzekering draagt.

 

 1. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun  aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Committ Legal BV gaat er vanuit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van de cliënt de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënt te aanvaarden.

 

 1. In geval van ziekte of andere redenen waardoor Committ Legal BV de opdracht niet kan uitvoeren, neemt mr. M.A. Koppens-van de Venn (advocaat specialist arbeidsrecht), verbonden aan de maatschap COMMITT EK Advocaten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75997517, de behartiging van de belangen in het kader van de opdracht waar.

 

 1. Een aanspraak op schadevergoeding van de cliënt vervalt in ieder geval 12 maanden nadat de cliënt bekend wordt, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, met de schade, die direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor Committ Legal BV aansprakelijk is of zou kunnen zijn.

 

 1. Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Committ Legal BV zijn betrokken.

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten door de cliënt.

 

 1. De rechtsverhouding tussen de cliënt en Committ Legal BV wordt beheerst door Nederlands recht. Alleen de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant zal bevoegd zijn van enig geschil, dat onverhoopt niet middels de kantoorklachtregeling of anderszins kan worden opgelost, tussen de opdrachtgever en Committ Legal BV kennis te nemen.

Februari 2019