Alle steunmaatregelen voor ondernemers

De overheid heeft ontzettend veel regelingen getroffen om de gevolgen van coronacrisis voor bedrijven financieel te ondersteunen. Met deze checklist kan je snel controleren of je geen regelingen over het hoofd hebt gezien waar jouw bedrijf zich voordeel mee kan doen. Voor meer informatie over de regelingen en hoe je deze strategisch inzet, kan je contact opnemen met de Helpdesk van Anderhalve meter voor HR: wij helpen je graag verder.

Tegemoetkomingen

 1. Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW)

NOW 1.0. per 1 maart 2020

Ondernemers met personeel die in dit tijdvak gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten, kunnen een aanvraag indienen voor de regeling: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling is inmiddels gestopt en kunt u niet meer aanvragen. 

NOW 2.0. per 1 juni 2020

Ondernemers met personeel die in dit tijdvak gedurende 4 maanden minimaal 20% procent omzetverlies verwachten kunnen een aanvraag indienen voor NOW 2.0. Deze regeling is inmiddels gestopt en kunt u niet meer aanvragen.

NOW 3.0. per 1 oktober 2020

Ondernemers met personeel die gedurende de eerste 3 maanden van dit tijdvak minimaal 20% procent omzetverlies verwachten kunnen een aanvraag indienen voor NOW 3.0. Na het tijdvak van 3 maanden moet sprake zijn van een omzetdaling van 30%. De regeling bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden. De regeling loopt tot 1 juli 2021.

 1. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Tozo 1 per 1 maart 2020

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Tozo 2 per 1 maart 2020

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. U kunt niet tegelijk gebruik maken van deel 1 en deel 2 van de Tozo. Tozo 2 kan pas beginnen als Tozo 1 voor jouw bedrijf is afgelopen.

Tozo 3 per 1 oktober 2020

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De Tozo 3 (voor de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021) kunt u vanaf 1 oktober 2020 tot met 30 juni 2021 aanvragen. De regeling loopt tot 1 juli 2021.

 1. Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)

De TOGS is speciaal voor ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Voldoe je aan de voorwaarden? Dan krijg je eenmalig 4.000 euro, belastingvrij en naar eigen inzicht te besteden. Deze regeling is inmiddels gestopt en kunt u niet meer aanvragen.

Financierings- en kredietregelingen

 1. Borgstellingskrediet MKB corona (BMKB-C)

De Rijksoverheid zorgt er met de BMKB-C regeling voor dat ondernemers sneller en gemakkelijker meer geld kunnen lenen.

 1. Coronaregeling staatsgarantie op (middel)grote ondernemingen (GO-C)

De GO-regeling is voor ondernemers die krediet nodig hebben. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om financiering voor elkaar te krijgen die anders niet mogelijk was geweest. De regeling loopt tot 1 april 2021.

 1. Herverzekering van kortlopende kredietverzekeringen

Verzekeraars zien zich genoodzaakt de verzekeringslimieten voor ondernemers te verlagen of in te trekken. Om dat te voorkomen werkt het ministerie van Financiën aan een herverzekering van kortlopende kredietverzekeringen voor heel 2020.

 1. Banken: uitstel van betaling

Verschillende banken hebben de mogelijkheid voor ondernemers tot het uitstel van aflossingen uitgebreid.

 1. Qredits: rentekorting op microkredieten

Qredits helpt bestaande klanten met microkredieten bij het dragen van hun financieringslasten.

 1. Groeifaciliteit (GF)

Groeifaciliteit is bedoeld voor ondernemers die risicodragend vermogen nodig hebben, bijvoorbeeld voor snelle groei, een bedrijfsovername of expansie in het buitenland. De regeling loopt tot 1 juli 2021.

 1. Corona-Overbruggingslening voor startups, scale-ups en innovatieve mkb'ers (COL)

Startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers - zonder kredietrelatie bij een bank - kunnen een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL).

 1. Tijdelijke Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scale-ups (TOPSS)

Voor innovatieve start- en scaleups met een financieringsbehoefte vanaf 2 miljoen is er het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS).

 1. Vroege Fase Financiering (VFF) en Innovatiekrediet (IK)

De overheid verstrekt via Vroege Fase Financiering (VFF) en Innovatiekrediet (IK) leningen aan innovatieve en startende ondernemers. Als u VFF gebruikt, krijgt u 6 maanden uitstel van rentebetalingen en aflossingen. U begint per 1 oktober 2020 weer met aflossen. De rente voor VFF tijdens deze 6 maanden uitstel wordt opgeschort

 1. SEED Capital-regeling

Met de regeling ondersteunt de overheid o.a. startups op technologisch (zoals hightech en eHealth) en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal vanuit investeringsfondsen. U kunt tot en met 31 oktober 2020 een aanvraag indienen voor het opzetten van een investeringsfonds.

Fiscale regelingen

Fiscale regelingen voor ondernemers met personeel

 1. Loonheffingsregelingen

Werkgevers mogen bij het uitkeren van de vaste reiskostenvergoeding blijven uitgaan van het reispatroon voor de coronacrisis waar de vergoeding op gebaseerd was. Je hoeft de vergoeding dus niet aan te passen nu je personeel thuiswerkt. Als je niet kunt voldoen aan de administratieve verplichtingen t.a.v. loonheffingen, zal de Belastingdienst daar geen consequenties aan verbinden. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je de identiteit van je werknemer niet kunt vaststellen aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Als je grensarbeiders uit Duitsland in dienst hebt die door de maatregelen thuiswerken kun je de Nederlandse loonheffingen blijven inhouden op het salaris.

 1. Tijdelijke verruiming werkkostenregeling

In het fiscale jaar 2020 mag je 3% van de fiscale loonsom tot 400.000 euro besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor je werknemers.

 1. Deblokkeren g-rekening

Bedrijven met een g-rekening, zoals bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst een verzoek indienen om het tegoed op die rekeningen te deblokkeren.

 1. Coulanceperiode vastleggen arbeidscontracten verlengd

Je krijgt langer de tijd om je vaste arbeidscontracten schriftelijk vast te leggen. Werkgevers kregen tot 1 juli 2020 de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie. 

Algemene fiscale regelingen

 1. Betalingsuitstel

De Belastingdienst kun je eenvoudig 3 maanden bijzonder uitstel van belastingbetaling aanvragen. Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen.

 1. Tijdelijk bijna geen invorderings- en belastingrente

De invorderings- en belastingrente die ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn gaat tijdelijk van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente wordt tijdelijk verlaagd naar 0,01%, voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Deze regeling geldt tot 31 december 2021. 

 1. Verlagen van voorlopige aanslagen

Verwacht je door de corona-uitbraak een lagere winst? Als je nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaalt, kun je die verlagen.

 1. BTW regelingen

Door de coronacrisis blijft de uitleen van zorgpersoneel voor de periode van 16 maart 2020 tot en met 31 december 2020 buiten de heffing van btw als je bedrijf voldoet aan de voorwaarden. Lees meer over de voorwaarden. Als je gratis medische hulpmiddelen beschikbaar stelt aan zorginstellingen, -inrichtingen en huisartsen hoef je daarover ook geen btw te betalen. Op online sportlessen was het lage btw-tarief van 9% van toepassing tot 1 juli 2020.

 1. Uitstel Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE)

Jouw bedrijf of organisatie komt in aanmerking voor het uitstellen van de betaling van EB en ODE wanneer het iedere maand een eindfactuur van de energieleverancier ontvangt en deze eindfactuur moet betrekking hebben op het werkelijk verbruik van elektriciteit en/of gas over de periode van een kalendermaand.

Fiscale regelingen voor ondernemingen in een bv

 1. Verlaging gebruikelijk loon

Als ondernemer met een aanmerkelijk belang in een bv die door de coronacrisis omzetverlies lijdt, kan je het te betalen gebruikelijk loon verlagen.

 1. Coronareserve voor vennootschapsbelasting

Het verlies over dit jaar mag je in je aangifte vennootschapsbelasting verrekenen met de winst van vorig jaar (carry back). Dat kan nu sneller dan normaal.

 1. Uitstel wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Met het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ wordt belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s) ontmoedigd. Het voorstel wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023.

Fiscale regelingen voor ondernemers met een eenmanszaak, vof of maatschap

Urencriterium versoepeld

Kom je door de coronacrisis tussen begin maart en begin oktober 2020 niet aan het urencriterium van 24 uur per week (1225 uur per jaar)? Dan mag je er tijdelijk vanuit gaan dat je het urencriterium toch gehaald hebt, ook als dat in werkelijkheid niet het geval is.

Fiscale regelingen voor privé

Hypotheek

Er is nu goedkeuring om een betaalpauze in te lassen. Meld je voor 30 juni bij je hypotheekverstrekker. De regeling is mogelijk tot en met 31 december 2020.

Douane

 1. Wettelijke termijnen

De douane zorgt voor maatwerk voor bedrijven die niet kunnen voldoen aan de strikte wettelijke termijnen, zoals voor het indienen van aanvullende douaneaangiften (maandaangifte).

 1. Vergunningen

De douane zorgt voor maatwerk voor bedrijven die niet kunnen voldoen aan de solvabiliteitseisen van een AEO-vergunning, de toelating douanevertegenwoordiger of de vermindering dan wel ontheffing van de zekerheidsstelling op grond van een DWU-vergunning doorlopende zekerheid. De termijn voor lopende vergunningaanvragen die in verband met het coronavirus niet goed kunnen worden afgerond, wordt geschorst. Op het terrein van accijns zorgt de douane voor maatwerk voor bedrijven die niet kunnen voldoen aan de denatureringseisen voor alcohol die is bestemd voor medische desinfectiemiddelen.

 1. Uitstel van betalingen

De douane verleent bedrijven op verzoek uitstel van betaling. Voor accijnzen en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken moet u op de normale manier aangifte doen. Kunt u het af te dragen bedrag niet, of niet volledig betalen? Dan hoeft jouw bedrijf nog geen uitstel te vragen. Vraag om bijzonder uitstel van betaling als je de naheffingsaanslag krijgt.

 1. Boetes

De douane gaat coulant om met bedrijven die niet tijdig voldoen aan douaneverplichtingen als gevolg van de coronacrisis. Als er geen andere reden is om te spreken van een overtreding dan wel misdrijf en of opzet/grove schuld, legt de douane geen boete op.

Branchespecifieke regelingen

 1. Borgstellingskrediet Landbouw corona (BL-C)

De BL-regeling is verruimd met een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C) voor gezonde land- en tuinbouwbedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis.

 1. Omzetschaderegeling voor sierteelt, voedingstuinbouw en fritesaardappelentelers

Ondernemers in de sierteeltsector en delen van de voedingstuinbouw met een forse omzetdaling mogen aanspraak maken op een aanvullend steunpakket van 600 miljoen euro. 

 1. Maandelijkse bijdrage voor zorgaanbieders

Tandartsen, fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten kunnen van zorgverzekeraars een maandelijkse continuïteitsbijdrage krijgen.

 1. Eenmalige bijdrage vanaf 4.000 euro voor lokale en regionale media

Lokale omroepen en huis-aan-huiskranten krijgen een eenmalige bijdrage tussen de 4.000 en ‘enkele tienduizenden euro’s om de coronacrisis door te komen.

 1. Extra staatssteun cultuursector

De culturele sector krijgt 35 miljoen euro extra steun, bovenop de generieke kabinetsmaatregelen. De regeling loopt tot eind 2020.

 1. Ondersteuning voor sportverenigingen

Met een bedrag van € 90 miljoen wordt voor alle sportverenigingen de huur kwijtgescholden voor de periode 1 maart 2020 – 1 juni 2020 (3 maanden). Daarnaast stelt het kabinet € 20 miljoen beschikbaar voor amateurverenigingen die de accommodatie zelf (gedeeltelijk) in bezit hebben. Per vereniging is eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 2.500 beschikbaar. Dit geld is bedoeld voor verenigingen die geen aanspraak maken op het algemene steunpakket van de Rijksoverheid.

 1. Subsidie voor digitale zorgtoepassingen

De regeling was bedoeld voor aanbieders van zorg of ondersteuning rond de coronacrisis met extra inzet op digitale zorg op afstand voor mensen thuis. De regeling is gesloten.

 1. Maatwerk door pensioenfondsen

De pensioensector heeft aangekondigd bij te willen dragen, maar laat weten daar door wettelijke voorschriften beperkt ruimte voor te hebben. Werkgevers die door de coronacrisis zijn getroffen kunnen zich melden voor een mogelijke betalingsregeling. Ook is het maken van afspraken over een soepeler betalingstermijn bespreekbaar, maar wel binnen de wettelijke mogelijkheden. Daarnaast kan het invorderingsbeleid bij het innen van de premies worden versoepeld, bijvoorbeeld door geen incassobureaus in te schakelen of administratieve boetes op te leggen.

 1. Toeristenbelasting

Het kabinet praat met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven tijdelijk in te trekken. Het gaat in het bijzonder om de toeristenbelasting. Een aantal gemeenten heeft zelf al maatregelen genomen.

 1. Steunpakket voor EU-landen

De landen van de Europese Unie hebben afspraken gemaakt om de coronacrisis samen aan te pakken. Er is € 750 miljard beschikbaar om EU-landen te helpen met de kosten van de crisis.

De coronacrisis is voorlopig nog niet voorbij. De overheid neemt continu nieuwe maatregelen en past de bestaande maatregelen aan. Neem contact op met de Helpdesk voor de meest recente ontwikkelingen. Wij verzorgen een concreet overzicht van alle maatregelen, specifiek voor jouw bedrijf, met daarbij een strategisch plan van aanpak voor de toekomstbestendigheid van uw bedrijf. Legal supports business!