Sinds 6 april 2020 kun je loonkostensubsidie (NOW) aanvragen bij het UWV. Helpt deze noodmaatregel je daadwerkelijk tot overbrugging of is het uitstel van executie van onvermijdelijke bezuinigingen op personeelskosten? Zeker wanneer je niet verwacht dat jouw onderneming na 31 mei 2020 weer back on track is zoals voor de uitbraak van het coronavirus, adviseren wij om nu een strategische keuze te maken.

NOW beperkt aanpassingsvermogen

Afhankelijk van jouw omzetverlies, biedt de NOW een forse tegemoetkoming in de loonkosten. Dat is positief, maar er zijn ook nadelen. Alle tijdelijke steunmaatregelen zijn er op gericht dat je zowel vast, als flexibel personeel behoudt en doorbetaalt, terwijl de post ‘loonkosten’ nou net iets is waar je normaal gesproken wél invloed op uit kunt oefenen. De NOW beperkt helaas deze ondernemersvrijheid en dus jouw aanpassingsvermogen.

Immers, voor de tijd dat je loonkostensubsidie aanvraagt, mag je -op het gebied van personeel- niet tegelijk anticiperen op de nieuwe en te verwachten impact op je onderneming. Bijvoorbeeld door jouw personeelsbestand kritisch te bekijken, waar mogelijk efficiënter in te richten, of te downsizen om noodzakelijke kostenbesparingen door te voeren.

 

Hoge boete bij ontslag

Ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen mogen tot en met 31 mei 2020 niet worden ingediend. Doe je dat wel, dan levert dat een forse verlaging van de subsidie op, die als volgt wordt berekend:

 

Rekenvoorbeeld verlaging subsidie

Werkgever vraagt in april 2020 voor een aantal medewerkers ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen aan. Deze werknemers verdienden in januari 2020 gezamenlijk Euro 200.000,-. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met 1,5. De uitkomst daarvan wordt vermenigvuldigd met 3 aangezien de subsidie betrekking heeft op drie maanden, en vervolgens met de gebruikelijke factoren 1,3 en 0,9. De subsidie wordt dus wegens het indienen van ontslagaanvragen verlaagd met:

Euro 200.000 x 1,5 x 3 x 1,3 x 0,9 = 1.053.000,-. Dus een zeer forse ‘boete’.

Lagere loonsom heeft forse consequenties

Ook indien de loonsom over de subsidieperiode (1 maart tot en met 31 mei 2020) lager is dan de loonsom over januari 2020, heeft dat forse consequenties op de hoogte van de subsidie. Op 3 april 2020 is duidelijk geworden dat het volledige bedrag van de lagere loonsom op de loonkostensubsidie in mindering wordt gebracht. Ongeacht of de lagere loonsom het gevolg is van bijvoorbeeld contracten voor bepaalde tijd die in de subsidieperiode niet zijn verlengd.

 

Pas na afloop reorganiseren

Je kunt dus het beste pas na 31 mei 2020 met reorganiseren beginnen. Een ontslagprocedure bij het UWV duurt in de praktijk 4 tot 6 weken. Na het verkrijgen van de ontslagvergunning dien je de opzegtermijn, weliswaar met aftrek van de proceduretijd maar tenminste 1 maand, in acht te nemen. De hele periode die de reorganisatie in beslag neemt, word je geconfronteerd met het doorlopen van de personeelskosten, terwijl ook de hoogte van de transitievergoeding blijft oplopen.

 

Ontslag kan wel als…

Een arbeidscontract beëindigen is niet verboden als dit met wederzijds goedvinden gebeurt. Dit dien je dan wel vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst. Maar let op: je bent als werkgever in deze tijd bovenal verplicht om te handelen in overeenstemming met het doel van deze subsidieregeling: ondersteunen van werkgevers bij het in dienst houden van werknemers. Bij evident misbruik kan achteraf de subsidie worden geweigerd. Met de wijzigingen op de NOW-regeling d.d. 3 april 2020 is de termijn voor controle verruimd van 22 naar 52 weken.

 

Kosten/baten analyse
Naast het moreel mooie uitgangspunt van baanbehoud op korte termijn, is dus de vraag of de NOW-subsidie en de daarmee gepaard gaande kosten opwegen tegen het doorbetalen van de loonkosten tijdens de periode van reorganisatie die al gauw enkele maanden in beslag neemt.

 

Nu al reorganiseren?

Kies je ervoor om nu al te reorganiseren? Dan moet je er rekening mee houden dat je aan het UWV, zoals zij op 3 april 2020 bekend maakte, aannemelijk moet maken dat de NOW-subsidie voor jou geen voor de hand liggende oplossing is. Het UWV benadrukt dat ondernemers voor dergelijke beslissingen om te reorganiseren, de ruimte moeten blijven houden. Ga je dus nu al reorganiseren, dan geldt het regulier toetsingskader, maar dien je uit te leggen waarom het NOW voor jou geen optie is.

 

Stappenplan reorganisatie

Vermoed je dat je jouw personeelsbestand na afloop van de subsidieperiode niet gelijk kunt houden? Bedenk dan nu al of NOW voor jou wel voordelig is. Vraag je toch de NOW aan, gebruik de komende tijd dan om jouw eventuele reorganisatie goed voor te bereiden. Met het stappenplan en draaiboek, heb je een leidraad, een timeline en concrete handvaten om tot een afgeslankte personeelsomvang te komen die jouw onderneming beter wendbaar maakt. Gebruik deze periode om jouw organisatiestructuur te beoordelen. Bekijk waar je kunt schaven en personeelskosten kunt controleren en structureel verminderen. Neem hierbij waar nodig de medezeggenschapsrechten in acht.

Wil je het stappenplan ontvangen of hulp bij jouw reorganisatie, bel dan naar Sandra Wouters: 06-15335718 of mail naar s.wouters@committlegal.nl.