Omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag: een werkgeversperspectief 

 

(seksueel) Grensoverschrijdend gedrag: aan de orde van de dag

Het was vorige week het nieuws van de dag: ook bij NOS Sport blijkt er – op basis van een artikel in de Volkskrant – sprake te zijn van jarenlange discriminatie, intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. We zagen het eerder: grote misstanden die worden geopenbaard in de media; zo getuige ook de rol van BNN/VARA’s BOOS rondom de misstanden bij The Voice, of de rol van de Volkskrant inzake de misstanden bij DWDD.

Los van deze mediagevoelige zaken is (seksueel) grensoverschrijdend gedrag aan de orde van de dag. Ook uit onderzoek onder 24.000 respondenten van de Prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag 2022 (CBS/WODC 2022) blijkt dat 1 op de 8 Nederlanders (16> jaar) zegt slachtoffer te zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Meer dan de helft van de jonge vrouwen (18-24 jaar) zegt last te hebben gehad van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Rijksoverheid betrokken

Regeringscommissaris Mariette Hamer kwam in januari 2023 met een landelijke aanpak “landelijke aanpak” seksueel grensoverschrijdend geweld en seksueel geweld. Die aanpak werd in januari 2023 gepresenteerd. De belangrijkste actiepunten uit het programma zijn:

Belangrijke rol werkgevers/organisaties

Het actieprogramma legt een belangrijke rol weg voor werkgevers/organisaties: de regeringscommissaris wenst dat een gedragscode, het aanbieden van een klachtenregeling en het aanwijzen van een vertrouwenspersoon binnen iedere organisatie de norm wordt. Ook dienen organisaties oog te hebben voor preventie, signalering en opvolging, teneinde een ‘sociaal veilige (werk)cultuur’ te bewerkstelligen.

Werkgevers slaan door?

Tegelijkertijd constateert Nieuwsuur  in haar uitzending van 12 februari dat werkgevers zouden doorschieten met disproportionele maatregelen jegens medewerkers die beschuldigd werden (door andere medewerkers) van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook zou er onnodig extern onderzoek worden uitbesteed naar aanleiding van ‘te magere meldingen’. Kortom, werkgevers schieten in de kramp, omdat ze actie willen ondernemen en het vooral ‘goed’ willen doen. Wat er dan gebeurt, is de zaak heel snel willen ‘juridiseren’ (schorsing en/of ontslag voor de beschuldigde medewerker, soms zonder onderzoek)  en een ‘zero tolerance’- beleid waarin álle ‘seksueel grensoverschrijdende gedragingen’ over één kam worden geschoren. De hamvraag is wat ons betreft:

Hoe vind je als werkgever een manier om zorgvuldig om te gaan met meldingen op een manier die recht doet aan de belangen van alle stakeholders; zowel voor de medewerker die een klacht indient, als voor de medewerker die wordt beschuldigd?

Zorgvuldigheid begint met overzicht

Paniek en regel-reflex bij werkgevers ontstaat ook, omdat je niet weet wat er op je afkomt: overzicht hebben en houden is een sleutelwoord; op deze manier ben je beter in staat om de juiste balans te vinden en om jezelf als werkgever neutraal, doch betrokken op te stellen naar alle stakeholders.

grensoverschrijdend gedrag

In bovenstaande visualisatie onderscheiden wij vijf fasen; deze kunnen afzonderlijk – afhankelijk van de aard en ernst van de melding(en) -  in tijdsduur variëren. Iedere fase kent haar eigen aandachtspunten en beoordelingskader: de fase van melding/openbaarmaking, overleg- en communicatiefase, de fase van intern of extern onderzoek, afwikkeling (intern of extern) en een evaluatiefase: leren van de betreffende zaak/melding en indien nodig ook de aanpak aanpassen. Wanneer je werkt met deze fasen, voorkom je dat je in fase 1 besluiten neemt, die je eigenlijk pas in fase 4 zou moeten nemen.

Houding werkgever

Wat belangrijk is gedurende alle fasen: een betrokken en neutrale communicatie naar alle stakeholders toe (wat gaat er gebeuren, hoe gaat het gebeuren en waarom) vormt de sleutel tot een zorgvuldige, transparante afwikkeling. Dit betekent evenwel dat je ‘aan de voorkant’ moet zorgen dat helder is – bijvoorbeeld met een (gewenst) gedragscode: waar sta jij als werkgever voor? Welke kernwaarden draag je uit en hoe wens je dat medewerkers met elkaar (en klanten/relaties) omgaan? Bovendien geldt: biedt toegang en ruimte aan medewerkers om grensoverschrijdend gedrag zowel intern als extern (bij vertrouwenspersonen) bespreekbaar te maken.  

Gratis seminar grensoverschrijdend gedrag: een werkgeversperspectief

Wil je meer inzicht in de verschillende fasen en de afwegingen/beoordelingskaders die spelen? Kom naar ons gratis seminar op donderdag 6 april vanaf 16.00 (welkom vanaf 15.30)  aan de Koningsweg 42 in ’s-Hertogenbosch (loopafstand station < 10 minuten). Schrijf je in via deze link 

 

#gewenstgedrag #werkomgeving #grensoverschrijdend gedrag #werkgever #veiligheid #arbeidsrecht #committlegal #integriteit