Strengere coronamaatregelen: dat zal veel bedrijven financieel flink gaan raken. De overheid probeert werkgevers tegemoet te komen met een derde Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). In dit blog leggen we uit voor wie de NOW 3 is bedoeld, hoe lang de tegemoetkoming duurt en hoe hoog die tegemoetkoming is. 

Welke werkgevers maken aanspraak op NOW 3?

NOW 3 duurt in totaal negen maanden en is onderverdeeld in drie tijdvakken van drie maanden. In het eerste tijdvak, dat ingaat op 1 oktober 2020, geldt de regeling voor alle werkgevers met een (verwacht) inkomensverlies van ten minste 20%, als zij verder ook aan de voorwaarden voldoen. In het tweede tijdvak(1 januari) moet sprake zijn van een inkomensverlies van 30%. Voor het derde tijdvak is het benodigde percentage inkomensverlies nog niet bekend.

Hoe lang duurt de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming van NOW 3 duurt tot 1 juli 2021. Op die datum lopen ook veel andere maatregelen af, die de gevolgen van de coronacrisis moeten verzachten. Het is afwachten wat ondernemers na 1 juli 2021 kunnen verwachten. Op dit moment vaart de overheid de koers van het afbouwen van de steunmaatregelen. De overheid verwacht van ondernemers dat zij gaan anticiperen op de nieuwe economische situatie.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming zal gedurende de looptijd van NOW 3 ieder tijdvak lager worden. In het eerste tijdvak is het maximale vergoedingspercentage 80%, in het tweede tijdvak 70% en in het derde tijdvak 60%.

Ook zal tijdens de eerste twee tijdvakken van NOW 3 per werknemer maximaal € 9.538,- worden vergoed. Dit is tweemaal het maximumdagloon. In het derde tijdvak wordt de vergoeding teruggebracht naar maximaal éénmaal het maximumdagloon.

Tegenover deze geleidelijke verlaging staat dat de overheid werkgevers de kans wil geven de loonsom te verlagen, zonder verlaging van de subsidie. Dit wordt het vrijstellingspercentage genoemd. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak.

Waar en wanneer kan NOW 3 aangevraagd worden?

Ook NOW 3 moet bij het UWV aangevraagd worden. UWV probeert ervoor te zorgen dat de aanvragen voor het eerste tijdvak van drie maanden ingediend kunnen worden per 16 november 2020.

In de praktijk

In de praktijk betekent NOW 3 dat de overheid werkgevers met langdurig omzetverlies dwingt tot het verlagen van de omvang van hun personeelsbestand. Werkgevers die tijdens NOW 3 ontslag aanvragen voor hun medewerkers krijgen géén ontslagboete meer. In veel gevallen zal de werkgever daarvoor bij het UWV een ontslag om bedrijfseconomische redenen moeten aanvragen of een vaststellingsovereenkomst moeten sluiten met werknemers.

Het is belangrijk dat werkgevers voor goede juridische ondersteuning zorgen, bij zowel het aanvragen van ontslag of bij het sluiten van een vaststellingovereenkomst. De schade van een slecht afgehandeld ontslag is vaak vele malen groter dan de kosten van gedegen juridische bijstand.

Voor hulp bij ontslag en vaststellingsovereenkomsten neem contact op met onze Helpdesk of met Sandra Wouters van Committ Legal. Zij zet haar jarenlange ervaring graag in om jouw bedrijf verder te helpen.