Een derde van het verzuim heeft een psychische oorzaak. Werkgerelateerd psychisch verzuim is vaak een gevolg van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het is van groot belang dat je als werkgever de risico’s beperkt en verzuim voorkomt; voor jou als werkgever én voor je werknemers. Er zijn wettelijke plichten waar je als werkgever aan moet voldoen. Lees snel verder en zorg voor een veilige werkomgeving en voorkom hoge verzuimaantallen op de werkvloer!

 

Wat is PSA?

PSA staat voor psychosociale arbeidsbelasting en heeft betrekking op de factoren in de arbeidssituatie die stress teweegbrengen (art. 1 Arbowet). Er kan gedacht worden aan seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk. Als werkgever moet je zorgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten. De werkgever is verplicht daartoe beleid te voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

 

Welke verplichtingen heeft de werkgever?

Voor de werkgever begint het met een risico-inventarisatie en -evaluatie. Een vertrouwenspersoon kan helpen bij het inzichtelijk maken van de risico’s. Daarna volgt het Preventief medisch onderzoek (PMO), wettelijk verplicht op grond van art. 18 Arbowet.

 

Een PSA-beleid is wettelijk verplicht. Het beleid moet een plan van aanpak bevatten waarin benoemd staat hoe de PSA kan worden voorkomen en beperkt. Er moeten maatregelen benoemd worden die genomen worden om de risico’s zo klein mogelijk te houden, dan wel te voorkomen. Ook moeten de werknemers voorgelicht worden over de risico’s die aanwezig zijn en de maatregelen die genomen worden (art. 3 & 5 Arbo jo. 2.15 Arbobesluit). Daarnaast is een protocol voor ongewenste omgangsnormen vast onderdeel van het beleid. Hierin wordt aan werknemers duidelijk gemaakt hoe om te gaan met ongewenst gedrag op de werkvloer. De volgende onderwerpen komen in een PSA-beleid aan bod:

 

  1. Preventie van psychosociale arbeidsbelasting.
  2. Definiëren welk gedrag of welke situaties de psychosociale arbeidsbelasting kunnen vergroten.
  3. Signaleren van en omgaan met ontvangen signalen.
  4. Onderzoeken van signalen.
  5. Aanspreken van collega’s op ongewenste omgangsnormen.
  6. Melden bij de leidinggevende of een vertrouwenspersoon.
  7. De klachtencommissie kan een (nader) onderzoek instellen door middel van hoor en wederhoor, waarna gepaste maatregelen volgen.
  8. Waarborgen privacy.
  9. Bewustwording

 

Tevens is het van belang te beschrijven hoe om te gaan met agressie van buitenstaanders. Dit kan bijvoorbeeld gaan om agressie van patiënten, klanten of omstanders.

 

Verder is het van groot belang dat er een vertrouwenspersoon aangesteld wordt. Dit kan een intern of extern persoon zijn. Het voordeel van een intern vertrouwenspersoon is dat hij of zij de bedrijfscultuur kent. Bij een extern vertrouwenspersoon zou de onafhankelijkheid beter gewaarborgd kunnen worden. Een vertrouwenspersoon is belangrijk bij het melden van ongewenst gedrag. Vaak kunnen zij een werknemer goed helpen die hiermee in aanraking komt.

Echter, in sommige gevallen is er sprake van een zodanig ernstige situatie dat het nodig is een klacht in te dienen. Een klachtenprocedure en klachtencommissie maken je PSA-beleid dan ook compleet.

 

Ga aan de slag met jouw PSA-beleid en je hebt meteen profijt. Minder ziekteverzuim en een veilige omgeving is voor het welzijn van medewerkers van groot belang.