Je hoopt op een hecht team aan werknemers. Maar wat doe je als twee werknemers elkaar niet liggen en toch moeten samenwerken? Of wat als een van je werknemers pestgedrag naar collega’s vertoont? Als werkgever is het omgaan met conflicten tussen werknemers een uitdaging die helaas niet altijd te vermijden is. Of het nu gaat om persoonlijke meningsverschillen, onenigheid over werkmethoden of pesterijen, deze situaties kunnen de werksfeer negatief beïnvloeden en zorgen voor een verlaagde productiviteit. Het is daarom van groot belang om als werkgever adequaat te handelen en op een juiste wijze met dergelijke conflicten om te gaan. In deze blog gaan we in op de verschillende mogelijkheden die je als werkgever hebt om met onderlinge conflicten om te gaan.

Conflicten voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen is een veel gehoorde leus. Ook bij conflicten is dit het geval. Door op voorhand goede richtlijnen vast te stellen heb je een houvast wanneer er een conflict dreigt. Denk hierbij aan een bedrijfsreglement waarin gedrag en communicatie op de werkvloer staan beschreven. Waar moet een werknemer zich aan houden en tot wie kan hij zich richten wanneer het misgaat? Door het reglement te verspreiden onder de werknemers weten zij wat er van hen verwacht wordt.

Ook communicatie is een belangrijk aspect bij het voorkomen van conflicten. Een bedrijfscultuur waarin open gecommuniceerd wordt en werknemers zich vrij voelen om zaken bespreekbaar te maken, kan conflicten voorkomen. Als je regelmatig werkbesprekingen houdt, kunnen wrijvingen tussen medewerkers sneller opgemerkt worden en kun je als werkgever dreigende conflicten vaak voorkomen.

Conflictoplossing en persoonlijke maatregelen

Mochten werknemers onderling toch in een conflict verzeild raken, dan zijn er verschillende mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Allereerst is het raadzaam om iemand te laten bemiddelen. Dit kan een leidinggevende zijn, maar ook iemand van HR kan hier goed in ondersteunen. Belangrijk is dat beide werknemers hun verhaal kunnen doen zodat het onderliggende conflict goed aangepakt kan worden.

Wanneer interne bemiddeling geen soelaas biedt kan er gedacht worden aan het inschakelen van een onafhankelijke mediator. Een mediator kan als derde partij de werknemers begeleiden om samen tot een oplossing te komen en afspraken vast te leggen.

Heeft ook mediation niet geholpen en beïnvloedt het conflict het werk? Dan mag je als werkgever denken aan wat verderstrekkender maatregelen. Uiteraard is de aard van het conflict hierbij van belang. Is er sprake van pestgedrag en stopt de medewerker ook na herhaaldelijk verzoek hier niet mee? Dan is een officiële waarschuwing wellicht op zijn plaats. Of kan de ene werknemer zijn werkzaamheden niet meer goed uitvoeren maar is er wel plek op een andere afdeling of functie? Dan kan een overplaatsing wellicht de oplossing bieden. Zorg in beide gevallen voor goede communicatie en leg de gemaakte afspraken altijd schriftelijk vast.

Ziekmelding

Het conflict kan vroeg of laat ook leiden tot een ziekmelding van één of beide werknemers. In een eerder blog schreven wij al kort over conflict en verzuim. Wat je in het geval van een ziekmelding door een conflict kunt doen, kun je hier teruglezen. Schakel in ieder geval altijd een arbo- of bedrijfsarts in.

Reden voor ontslag?

Indien geen enkele geboden oplossing een uitkomst biedt, het conflict blijft bestaan en de situatie onhoudbaar is geworden, kan er als laatste redmiddel gedacht worden aan ontslag. Een werknemer ontslaan kan uiteraard niet zomaar. Beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden is een eerste optie. Samen met de werknemer leg je de afspraken tot beëindiging vast in een vaststellingsovereenkomst.

Ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie of dringende reden zou in uiterste gevallen een oplossing kunnen bieden. Deze redenen voor ontslag moeten bij de rechter voorgelegd worden. Een goede motivatie en dossieropbouw over een langere periode zijn daarbij heel belangrijk. Bespreek de situatie vrijblijvend met ons als je over wilt gaan tot ontslag.

Wil je meer weten over de te nemen stappen bij conflicten tussen werknemers of denk je aan overplaatsen of ontslaan van een werknemer? Neem dan contact met ons op. Wij geven je graag meer informatie en helpen bij het nemen van de juiste maatregelen.